Thu11272014

Last update%0:%11:%th %p

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel

Kiểm tra vật liệu, vật tư trước khi đưa vào công trình


Qua hòm thư điện tử của Trung tâm Tin học, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng đã nhận được câu hỏi của công dân Hùng Cường, địa chỉ Email (buicuongnhatrang@yahoo.com.vn) hỏi: "Theo điểm b khoản 1 điều 19 và điểm c khoản 1 điều 21 của Nghị định 209/2004/NĐ-CP quy định: trước khi vật tư, vật liệu đưa vào công trình thì nhà thầu thi công phải cung cấp cho chủ đầu tư giấy chứng nhận chất lượng vật tư, vật liệu của nhà sản xuất và kết quả thí nghiệm của các phòng hợp chuẩn (LAS) đối với vật tư, vật liệu, cấu kiện đó. Vậy:
- Khi Nhà thầu thi công đã có đủ giấy chứng nhận chất lượng của nhà sản xuất và kết quả thí nghiệm đối với vật tư, vật liệu, cấu kiện thì Tư vấn giám sát có phải tiến hành nghiệm thu vật tư, vật liệu, cấu kiện đó không, nghiệm thu thì theo mẫu nào của NĐ 209/2004/NĐ-CP.
- Ví dụ gói thầu xây lắp theo tuyến dài. Khi thi công nhà thầu tiến hành tập kết vật liệu từ mỏ tới vị trí từng hạng mục dọc theo tuyến của gói thầu trên theo tiến độ thi công (ngày thứ nhất 02 xe cát, 03 xe đá để thi công; hết vật liệu tiếp tục tập kết 03 xe cát, 04 xe ....). Nếu tiến hành nghiệm thu vật tư, vật liệu đối với của gói thầu trên thì tiến hành như thế nào?
- Khi nhà thầu tiến hành kiểm định chất lượng vật tư, vật liệu tại phòng thí nghiệm đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép thì nhà thầu có phải trình chủ đầu tư phê duyệt phòng thí nghiệm mà nhà thầu đó dự kiến làm không?".Sau khi nghiên cứu, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng có ý kiến như sau:


Điều 14 Thông tư số 27/2009/TT-BXD ngày 31/7/2009 của Bộ Xây dựng quy định về Kiểm tra và giám sát chất lượng vật tư, vật liệu, cấu kiện, sản phẩm xây dựng và thiết bị lắp đặt vào công trình thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 19 và điểm c khoản 1 Điều 21 Nghị định 209/2004/NĐ-CP như sau:

1. Các vật tư, vật liệu, cấu kiện, thiết bị công trình, thiết bị công nghệ (gọi chung là sản phẩm) trước khi được sử dụng, lắp đặt vào công trình xây dựng phải được chủ đầu tư tổ chức kiểm tra sự phù hợp về chất lượng theo yêu cầu của quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho công trình và yêu cầu thiết kế. Kết quả xác nhận sự phù hợp về chất lượng phải được thể hiện bằng văn bản.

2. Hình thức kiểm tra sự phù hợp về chất lượng được quy định như sau:

a) Đối với các sản phẩm được sản xuất công nghiệp và đã là hàng hóa trên thị trường:

- Chủ đầu tư kiểm tra xuất xứ, nhãn mác hàng hóa, công bố sự phù hợp về chất lượng của nhà sản xuất, chứng nhận sự phù hợp chất lượng theo quy định của Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa, Luật Thương mại và các quy định pháp luật khác có liên quan.

- Chủ đầu tư có thể tiến hành kiểm tra hoặc yêu cầu nhà thầu kiểm tra cơ sở sản xuất hàng hóa; thí nghiệm, kiểm định chất lượng hàng hóa khi nghi ngờ hoặc theo yêu cầu của thiết kế, yêu cầu của quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho công trình.

b) Đối với các sản phẩm được sản xuất, chế tạo lần đầu sử dụng vào công trình theo yêu cầu của thiết kế:

- Trường hợp sản phẩm được sản xuất, chế tạo trong các cơ sở sản xuất công nghiệp: chủ đầu tư kiểm tra chất lượng như quy định tại điểm a khoản này kết hợp với việc kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất trong quá trình sản xuất.

- Trường hợp sản phẩm được sản xuất, chế tạo trực tiếp tại công trường: chủ đầu tư tổ chức giám sát chất lượng theo quy định tại Điều 21 Nghị định 209/2004/NĐ-CP.

c) Đối với các mỏ vật liệu xây dựng lần đầu được khai thác: chủ đầu tư tổ chức hoặc yêu cầu nhà thầu tổ chức điều tra khảo sát chất lượng mỏ theo yêu cầu của thiết kế, quy chuẩn và các tiêu chuẩn kỹ thuật có liên quan. Kiểm tra định kỳ, đột xuất trong quá trình khai thác; thí nghiệm, kiểm định chất lượng vật liệu theo yêu cầu của thiết kế, quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho công trình.

Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng