Fri10242014

Last update%0:%10:%th %p

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel

Biên bản nghiệm thu nội bộ của Nhà thầu thi công xây dựng

 Qua hòm thư điện tử của Trung tâm Tin học, Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng đã nhận được câu hỏi của công dân Thế Hùng, địa chỉ Email (huycaub39@gmail.com) hỏi: "Chúng tôi đang thi công một dự án thuộc lĩnh vực giao thông. Chúng tôi ký hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư và không có tổng thầu. Trong quá trình làm hồ sơ hoàn công thì theo Nghị định 209 thì chúng tôi có phải làm biên bản nghiệm thu nội bộ hay không và nếu có thì thành phần nghiệm thu gồm những bên nào?".


Sau khi nghiên cứu, CụcĐiều 13. Nghiệm thu nội bộ của nhà thầu thi công xây dựng thực hiện theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 19 Nghị định 209/2004/NĐ-CP
Trước khi yêu cầu chủ đầu tư nghiệm thu, nhà thầu thi công xây dựng phải tự kiểm tra, khẳng định sự phù hợp về chất lượng các công việc xây dựng do mình thực hiện so với yêu cầu của thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây dựng. Tuỳ theo đặc điểm và quy mô của từng công trình xây dựng, kết quả nghiệm thu nội bộ có thể được thể hiện bằng biên bản nghiệm thu giữa người trực tiếp phụ trách thi công xây dựng và giám sát thi công xây dựng của nhà thầu thi công xây dựng hoặc thể hiện bằng cam kết về sự phù hợp chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng thể hiện ngay trong phiếu yêu cầu chủ đầu tư nghiệm thu. Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng có ý kiến như sau:

1. Biên bản nghiệm thu nội bộ là một trong căn cứ để nghiệm thu công việc xây dựng, bộ phận công trình, giai đoạn xây dựng, hạng mục công trình và công trình hoàn thành được quy định tại các Điều 24, Điều 25 và Điều 26 của Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng. Theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 19 của Nghị định 209/2004/NĐ-CP thì nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm lập biên bản này trước khi lập phiếu yêu cầu chủ đầu tư nghiệm thu.

2. Theo quy định tại Điều 13 của Thông tư số 27/2009/TT-BXD ngày 31/7/2009 của Bộ Xây dựng về "Hướng dẫn một số nội dung về Quản 

lý chất lượng công trình xây dựng" , việc nghiệm thu nội bộ của nhà thầu thi công xây dựng được quy định như sau:

Điều 13. Nghiệm thu nội bộ của nhà thầu thi công xây dựng thực hiện theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 19 Nghị định 209/2004/NĐ-CP
Trước khi yêu cầu chủ đầu tư nghiệm thu, nhà thầu thi công xây dựng phải tự kiểm tra, khẳng định sự phù hợp về chất lượng các công việc xây dựng do mình thực hiện so với yêu cầu của thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây dựng. Tuỳ theo đặc điểm và quy mô của từng công trình xây dựng, kết quả nghiệm thu nội bộ có thể được thể hiện bằng biên bản nghiệm thu giữa người trực tiếp phụ trách thi công xây dựng và giám sát thi công xây dựng của nhà thầu thi công xây dựng hoặc thể hiện bằng cam kết về sự phù hợp chất lượng của nhà thầu thi công xây dựng thể hiện ngay trong phiếu yêu cầu chủ đầu tư nghiệm thu.

Cục Giám định Nhà nước về Chất lượng công trình xây dựng