Sat11292014

Last update%0:%11:%th %p

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel

Lập và phê duyệt biện pháp thi công

Câu hỏi của bạn Nguyễn Mạnh Hùng Tại hòm thư hungcon99@gmail.com hỏi :

1. Hiện nay có văn bản pháp lý hay quy chuẩn, tiêu chuẩn nào quy định về biện pháp thi công (BPTC) hay không?


2. Nếu thực tế thì công sai khác so với BPTC được duyệt (không đúng trình tự của BPTC) thì có được coi là thi công sai thiết kế hoặc sai quy chuẩn, tiêu chuẩn hay không?


3. Để xử lý vi phạm việc nêu trong mục 2 thì cần áp dụng điều nào, khoản nào trong Nghị định 23/2009/ND-CP?


Sau khi nghiên cứu, Vụ Quản lý Hoạt động Xây dựng có ý kiến như sau:


1. Câu bạn hỏi được quy định tại TCVN 4055-1985 - Tổ chức thi công trong đó quy định: "Tất cả những công trình xây dựng tr¬ước khi khởi công xây lắp đều phải có thiết kế tổ chức xây dựng công trình và thiết kế thi công các công tác xây lắp (gọi tắt là thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế thi công) được duyệt.


Nội dung, trình tự lập và xét duyệt thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế thi công đ¬ược quy định trong tiêu chuẩn "Quy trình thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế thi công".


Những giải pháp đề ra trong thiết kế tổ chức xây dựng và thiết kế thi công phải hợp lí. Tiêu chuẩn để đánh giá giải pháp hợp lí là bảo đảm thời gian xây dựng công trình và đạt được những chỉ tiêu kinh tế - kĩ thuật khác trong xây dựng....".


2. Thi công đất, bê tông, cốt thép, lắp ghép kết cấu bê tông cốt thép, kết cấu thép ... đều yêu cầu phải có biện pháp thi công nêu tại các tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu tương ứng.


Biện pháp thi công do nhà thầu thi công xây dựng lập và đã được đưa ngay trong hồ sơ dự thầu cùng với giá thầu. Nhà thầu thi công chịu trách nhiệm thi công theo đúng biện pháp đã nêu trong hồ sơ dự thầu. Theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 21 Nghị định 209/2004/NĐ-CP thì Chủ đầu tư không phải phê duyệt nhưng phải kiểm tra biện pháp thi công do nhà thầu thi công xây dựng lập.


Nhà thầu thi công có thể thi công với biện pháp thi công khác với biện pháp nêu trong hồ sơ dự thầu nhưng phải tự phê duyệt, báo cáo với chủ đầu tư và phải chịu trách nhiệm về chất lượng, tiến độ và an toàn trong thi công, tuy nhiên nếu thi công sai thiết kế hoặc sai tiêu chuẩn, quy chuẩn là không được.


Hệ thống quản lý chất lượng tại công trường của nhà thầu thi công xây dựng thực hiện theo quy định tại Điều 19 Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 bạn có thể nghiên cứu thêm.


3. Xử phạt nhà thầu thi công công trình được quy định tại Điều 26, 27, 28 Nghị 23/NĐ-CP ngày 27/02/2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở.


Vụ Quản lý Hoạt động Xây dựng.

Bổ sung : Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 22/2010/TT-BXD ngày 03/12/2010 nêu rõ:

 Điều 6. Trách nhiệm của nhà thầu thi công xây dựng công trình


Nhà thầu thi công xây dựng công trình bao gồm cả tổng thầu, nhà thầu chính và nhà thầu phụ trên công trường có trách nhiệm:


1. Lập và phê duyệt thiết kế biện pháp thi công, trong đó quy định rõ các biện pháp bảo đảm an toàn cho người, máy, thiết bị và công trình. Định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra thực tế các diễn biến trên công trường để điều chỉnh biện pháp thi công, biện pháp an toàn lao động cho phù hợp.


2. Tuyển chọn và bố trí người lao động kỹ thuật trên công trường đúng chuyên môn được đào tạo, đủ năng lực hành nghề, đủ sức khỏe theo quy định của pháp luật. Đồng thời cung cấp đầy đủ các trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động.


3. Thành lập mạng lưới và bộ phận quản lý công tác an toàn lao động trên công trường; đồng thời quy định cụ thể công việc thực hiện và trách nhiệm đối với những cá nhân quản lý công tác an toàn lao động trong quá trình thi công.


4. Tổ chức tập huấn và huấn luyện về an toàn cho đội ngũ làm công tác an toàn và người lao động thuộc quyền quản lý theo quy định.


5. Kiểm tra việc thực hiện các quy định về an toàn lao động theo biện pháp đã được phê duyệt, tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan.


6. Chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư khắc phục hậu quả, khai báo, điều tra, lập biên bản khi xảy ra sự cố công trình xây dựng, tai nạn lao động trên công trường.


7. Thực hiện công tác kiểm định, đăng ký(nếu có), bảo dưỡng máy và thiết bị nhằm đảm bảo an toàn cho người lao động và công trình theo quy định.